Koalicioni K10 organizoi trajnimin për Identifikimin e Burimeve Financiare dhe Menaxhimin e bazuar në Rezultate (RBM)

Koalicioni K10 organizoi trajnimin “Të drejtat e pacientëve në Shëndetin Seksual Riprodhues” ku u diskutuan të drejtat e njeriut në kujdesin shëndetësor dhe perspektiva e Ministrisë së Shëndetësisë në adresimin e këtyre të drejtave.