ENG – ALB – SRB – TUR

UNFPA launches survey on Covid-19 impact on Sexual and Reproductive Health in Kosovo and other Eastern Europe and Central Asia (EECA).

Since the outset of the Covid-19 pandemic, UNFPA has projected that the on-going crisis could seriously curtail access to life-saving sexual and reproductive health services, including family planning. Additionally, lockdowns and economic disruptions are expected to greatly increase the incidence of gender-based violence.

UNFPA is collaborating with East European Institute for Reproductive Health and the networks Eurasian Women’s Network on AIDS and European Network on Independent Living on a targeted survey to understand how the access to family planning services have been affected for women living with HIV, women and girls living with disabilities, and survivors of intimate partner violence.

The outcome of the survey will apply to the policies and programmes ensuring the continuity of SRH services during COVID-19, as well as the preparedness measures for the health emergencies in Kosovo and other EECA countries.

Click here for English survey https://bit.ly/2WV4n6D

UNFPA ka filluar studimin mbi ndikimin e Covid-19 në shëndetin seksual dhe riprodhues në Kosovë dhe Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (EECA).UNFPA ka filluar studimin mbi ndikimin e Covid-19 në shëndetin seksual dhe riprodhues në Kosovë dhe Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore (EECA).

Që nga fillimi i pandemisë Covid-19, UNFPA ka parashikuar që kriza e vazhdueshme mund të kufizojë seriozisht qasjen në shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues që shpëtojnë jetën, përfshirë planifikimin e familjes. Për më tepër, mbylljet dhe lëkundjet ekonomike priten të rrisnin shumë dhunën në bazë gjinore.

UNFPA po bashkëpunon me Institutin e Evropës Lindore për Shëndet Riprodhues dhe rrjetet “Rrjeti i Grave Euroaziatike për AIDS” dhe “Rrjeti Evropian për Jetesë të Pavarur” në një sondazh të synuar për të kuptuar se si qasja në shërbimet e planifikimit familjar është ndikuar për gratë që jetojnë me HIV, gratë dhe vajzat që jetojnë me aftësitë e kufizuara dhe të mbijetuarat e dhunës nga partneri intim.

Rezultati i sondazhit do të zbatohet në politikat dhe programet që sigurojnë vazhdimësinë e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues gjatë COVID-19, si dhe në masat e gatishmërisë për urgjencat shëndetësore në Kosovë dhe vende të tjera të ELAQ.

Klikoni këtu për anketën në gjuhën shqipe https://bit.ly/3h9jKja

UNFPA pokreće istraživanje o uticaju Covid-19 na seksualno i reproduktivno zdravlje na Kosovu i u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji (EECA).

Od početka pandemije Covid-19, UNFPA je predviđala da bi kriza mogla ozbiljno ograničiti pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje spašavaju živote, uključujući planiranje porodice. Osim toga, očekuje se da će blokade i ekonomski poremećaji uveliko povećati učestalost rodno zasnovanog nasilja.

UNFPA sarađuje sa istočnoevropskim Institutom za reproduktivno zdravlje i mrežama Evroazijska ženska mreža za sidu i Evropskom mrežom za nezavisni život na ciljanom istraživanju kako bi se razumelo kako je pristup uslugama planiranja porodice pogođen kod žena koje žive sa HIV -om, ženama i devojkama koje žive sa invaliditetom i žrtvama nasilja od strane intimnih partnera.

Ishod istraživanja primenjivaće se na politike i programe koji obezbeđuju kontinuitet SRH usluga tokom COVID-19, kao i na mere pripravnosti za hitne zdravstvene slučajeve na Kosovu i u drugim zemljama EECA.

Kliknite ovde za pristup upitniku na srpskom jeziku https://bit.ly/3yL37jT

UNFPA, Kosova’da ve diğer Doğu Avrupa ve Orta Asya’da (DAOA) Covid-19’un Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin bir anket başlattı.

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana UNFPA, devam eden krizin aile planlaması da dahil olmak üzere hayat kurtaran cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ciddi şekilde azaltabileceğini öngördü. Ek olarak, karantinaların ve ekonomik aksaklıkların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olaylarını büyük ölçüde artırması bekleniyor.

UNFPA, HIV ile yaşayan kadınlar, engelli kadınlar ve kızlar ve yakın ilişki partneri şiddetinden kurtulanlar için aile planlaması hizmetlerine erişimin nasıl etkilendiğini anlamak için hedeflenmiş bir anket üzerine, Doğu Avrupa Üreme Sağlığı Enstitüsü ve AIDS üzerine Avrasya Kadın Ağı ve Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı ağlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Anketin sonucu, COVID-19 sırasında CSÜS hizmetlerinin sürekliliğini sağlayan politika ve programların yanı sıra Kosova ve diğer DAOA ülkelerinde sağlıkla ilgili acil durumlar için hazırlık önlemleri için geçerli olacaktır.

Türkçe anketi için tıklayınız https://bit.ly/3yU4Fb8